Zahraniční spolupráce

Zahraniční praxe a stáže

Informace o Programu Erasmus+, o Programu celoživotního učení (Leonardo da Vinci, Erasmus), kritéria výběru, aktuální nabídky, kontaktní adresy partnerských institucí a informační materiály jsou k dispozici na:


Přehled zahraniční spolupráce

V textu najdete odkazy na jednotlivé partnerské instituce a na prezentace projektů.


A) Partnerské instituce


B) Program ERASMUS+

Projekt "Komunikujme - stínování a jazykové kurzy pro pracovníky České zahradnické akademie Mělník"

      v rámci programu ERASMUS+, Mobilita jednotlivců, Školní vzdělávání

      2015-1-CZ01- KA101-013153
"Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie."

 

Tématem projektu je zdokonalení komunikace jako způsobu dorozumívání a vzájemné výměny informací. Projekt reaguje na požadavky zkvalitňování poskytovaného vzdělávání, na nutnost modernizace výuky, na potřebu zdokonalování znalostí a dovedností učitelů a žáků a nezbytné evropské dimenze vzdělávání. Obsahuje aktivity a stáže, které souvisejí s různými formami komunikace, jejichž zlepšení přispěje ke kvalitě vzdělání a výchovy.

Hlavní cíle projektu jsou: zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces zejména v oblasti jazykového vzdělávání, ICT a výchovy, posílit evropský rozměr vzdělávání a výchovy prostřednictvím mezinárodních mobilit v zahraničních  institucích, umožnit účastníkům mobilit a jejich kolegům přístup k metodám a postupům, výměnu zkušeností při vzdělávání a výchově mládeže a zajistit kvalitu stáže a transparentnost v oblasti kvalifikací využitím národních a evropských nástrojů, jako například "Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení" a Europass Mobility.

Mobility budou realizovány ve dvoutýdenních metodických jazykových kurzech a pětidenních stážích zaměřených na stínování v partnerské škole v Rakousku. Cílovou skupinu pro kurzy tvoří kvalifikovaní učitelé cizích jazyků na střední škole. Z celkového počtu 5 dvoutýdenních kurzů jsou tři určeny pro učitele angličtiny, jeden pro učitele němčiny a jeden pro vyučující francouzštiny. Jedná se o kurzy na Maltě, ve Spojeném království, v Německu a ve Francii vyjedou účastníci.

Stáže v aktivitě stínování zajistí renomovaná rakouská zahradnická škola Bildungszentrum Gartenbau Langenlois ve dvou bězích - na jaře 2016 a na podzim 2016. Se školou spolupracujeme řadu let, především v oblasti studentských praxí. Plánované stínování bude novým prvkem naší spolupráce.Při stínování budou pracovníci školy studovat metody a postupy a vyměňovat si zkušenosti s kolegy, kteří v rakouské škole zajišťují výuku angličtiny, výchovné poradenství, třídnictví, chod internátu a provoz IT na škole.

Projektový tým bude realizuje projekt na základě harmonogramu aktivit, které zahrnují výběr účastníků, smluvní zabezpečení, jazykovou, odbornou, kulturní a pedagogickou přípravu účastníků na stáž, praktickou podporu účastníkům, přípravu vlastních stáží, jejich realizaci, hodnocení a uznávání výsledků, používání evropských nástrojů, komunikace s partnery, šíření výsledků a formy monitoringu. K šíření výsledků projektu budeme využívat informace o projektu jako celku i výsledky konkrétních stáží a produkty vytvořené účastníky - zejména prezentace o jednotlivých mobilitách. Zdokonalení v různých formách komunikace, zlepšení odborných a jazykových kompetencí, pedagogických a ICT dovedností a sdílení zkušeností ze stáží s ostatními pracovníky přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a výchovy žáků, posílí motivaci k celoživotnímu vzdělávání a umožní zapojení všech zúčastněných do dalších forem mezinárodní spolupráce.

Přehled mobilit:

STÍNOVÁNÍ

V projektu bylo realizováno 7 mobilit v aktivitě Stínování.

·         Rakousko 1

25. - 29. 4. 2016

Přijímající organizace: LFS Langenlois

Účastníci a zaměření mobility: 

Mgr. Eva Černá - učitelka angličtiny a tělesné výchovy, "Angličtina"

Jan Kára -  správce ICT, nepedagogický pracovník, "IT"

Ing. Radka Pšeničková, MBA - učitelka floristiky, třídní učitelka, "Třídní"  

·         Rakousko 2

26. - 30. 9. 2016

Přijímající organizace: LFS Langenlois

Účastníci a zaměření mobility:

Mgr. Ivana Konvalinková - výchovná poradkyně, učitelka angličtiny," Poradenství"

Mgr. Hana Kušinová -  referentka zahraniční spolupráce, učitelka angličtiny - stáž "Angličtina"

Ing. Anna Richterová - ředitelka školy, vedoucí domova mládeže, " Internát"

Ing. Ludmila Svobodová - vyučující chemie, vinohradnictví, třídní učitelka, "Třídní"

 

KURZY

V projektu bylo realizováno 5 mobilit v aktivitě Kurzy.

·         Francie 26.6. - 9.7. 2016

 

Mgr. Jitka Stiborová

Přijímající organizace: Centre Internationale Antibes

Kombinovaný kurz všeobecné francouzštiny a individuální výuky profesního jazyka·         UK - Skotsko 10. 7. - 23. 7. 2016

 

Mgr. Eva Černá

Přijímající organizace: Edinburgh School of English

Metodický kurz Teacher Training Course Active Methodology

·         Německo  31. 7. - 13. 8. 2016

 

Mgr. Zdeněk Bažant

Přijímající organizace: HORIZONTE, Regensburg, Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur

Metodický kurz německého jazyka - Refresher Course for Teachers of German Methodology and Language

·         Malta 15. - 29. 10. 2016

 

Mgr. Ivana Konvalinková

Přijímající organizace: ETI Executive Training Institute Malta, St. Julians

Metodický kurz angličtiny  Methodology Revisited, Revised and Re-Energized

·         Malta 15. - 29. 10. 2016

 

Mgr. Hana Kušinová

Přijímající organizace: ETI Executive Training Institute Malta, St. Julians

Metodický kurz angličtiny  Methodology Revisited, Revised and Re-Energized

 

Prezentace (autory prezentací jsou účastníci mobilit v aktivitě Kurzy a Stínování):

Realizace projektu ERA+ Komunikujme

Kurz Francie

Kurz Skotsko

Kurz Malta

Kurz Německo

Stínování Rakousko 1

Stínování Rakousko 2

 

 

 

Projekt "GREEN TOUR -  stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách"

         projekt v rámci programu ERASMUS+ KA1, Mobilita jednotlivců, Odborné vzdělávání

         2016-CZ01-KA102-023101

         Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.


Projekt „GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách“ reaguje na potřeby zkvalitnění a internacionalizace odborného vzdělávání, propojení teorie s praxí, posílení vztahu mezi školou a podnikovou sférou a podpory profesního rozvoje pracovníků školy.

Projekt má  několik  hlavních cílů: prostřednictvím mezinárodních mobilit v partnerských organizacích (zahradnických školách a sadovnických, vinařských a floristických firmách) zkvalitnit vzdělávání v oboru zahradnictví, zejména v oblasti praktického vzdělávání a přípravy, posílit evropský rozměr  odborné přípravy,  umožnit účastníkům mobilit přístup k metodám a postupům používaným v zahraničních institucích, zajistit kvalitu stáže a transparentnost v oblasti kvalifikací využitím evropských nástrojů ECVET a Europass, podpořit motivaci k celoživotnímu učení, zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání v oblasti zahradnictví a přispět ke konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti účastníků na trhu práce.

Kromě vysílající organizace je do projektu zapojeno pět partnerů: čtyři členové evropské sítě FLORNET - AOC de Groene Welle Zwolle, Nizozemí, Bildungszentrum Gartenbau Langenlois, Rakousko, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola es Szakiskola, Budapešť, Maďarsko, Stredná odborná škola Pruské, Slovensko a Berufliche Schulen Kitzingen-Ochsenfurt, Německo. Všechny partnerské organizace mají dlouholeté zkušenosti s projekty mezinárodní spolupráce.

Dvoutýdenní odborné stáže proběhnou s ohledem na klimatické podmínky a specifika oboru zahradnictví ve třech cyklech - jaro 2017, léto a podzim 2017 a jaro 2018.

Rakouská škola připraví praxi v podmínkách školního zahradnictví. Praxi absolvují postupně tři (čtyři) čtyřčlenné skupiny žáků. Nizozemský partner zorganizuje stáž pro čtyři studenty oboru floristika a sadovnictví.  S podmínkami floristické prodejny se budou seznamovat dva žáci v Maďarsku a čtyři (pět) na Slovensku. Slovenský partner navíc zorganizuje stáž v oboru praktický zahradník pro čtyři žáky učebního oboru. Německá škola připraví stáž v oboru zahradnictví a vinohradnictví pro čtyři studenty. Na stážích pro neplnoleté účastníky budou po část pobytu v zahraniční přítomny doprovodné osoby.

Přijímající organizace spolu s odbornými firmami vytvoří podmínky kvalitních stáží, které odpovídají potřebám účastníků i potřebám současného praktického zahradnického vzdělávání.

Dalším cílem projektu je rozšíření klíčových a odborných kompetencí účastníků, ověření a zdokonalení praktických dovedností žáků v autentických podmínkách zahraničních firem s možností srovnání s českými podniky. Přidanou hodnotou projektu a posílením kvality stáží je využití prvků ECVET. Při všech stážích budou žáci hodnoceni na základě úkolů a kritérií definovaných v jednotkách výsledků učení, které budou využity vysílající organizací a partnery i po skončení projektu.

Vyučujícím odborných předmětů zahradnictví, květinářství, floristiky, sadovnictví, ovocnictví, vinohradnictví a vinařství nabízí projekt pětidenní možnost stínování ve školách a firmách v Rakousku a Německu. Všem účastníkům umožní zlepšení odborných kompetencí, dovedností v užívání moderních informačních technologií, jazykových, osobnostních, sociálních a kulturních kompetencí. Absolventi stáží obdrží certifikát a dokument Europass-Mobility. Využití získaných zkušeností v praxi zvýší motivaci žáků k dalšímu vzdělávání, zlepší konkurenceschopnost a možnost uplatnění v zahradnických oborech v českých a evropských podmínkách. Učitelé zvýší své odborné kompetence, získají nové didaktické a metodické znalosti, posílí se jejich motivace k celoživotnímu učení.  Prezentace, fotodokumentace, tematické slovníky a další výsledky projektu budou využívány při šíření informací o projektu a k propagaci zahradnického vzdělávání. Zkušenosti z realizace projektu a z používání nástroje ECVET využije vysílající organizace ke zkvalitnění odborné přípravy studentů a při organizaci recipročních mobilit pro studenty a učitele z partnerských škol.

 

Přehled mobilit:

  

Prezentace (autory prezentací jsou účastníci odborných stáží):

Holandsko Floristika - Vítková

Holandsko Sadovnictví - Kuneš

Slovensko - Babinčáková

Slovensko - Babková

Slovensko - Rychtrova

Slovensko - Vavříková 

 


C) Praxe zahraničních studentů v ČZA Mělník

Ze zapojení naší školy v projektech Leonardo da Vinci a Erasmus vyplynuly i další formy spolupráce.

První stáže v rámci projektu Leonardo - Mobility zahrnovaly praxi francouzského studenta na jaře a v létě 2004 třítýdenní pobyt dvou studentů partnerské školy Poperinge (Belgie) v dubnu 2005, následovala praxe pro tři studenty v červenci 2006. V roce 2006 kolegové z Berlína vyslali na čtyřtýdenní praxi do Mělníka jednu studentku, na jaře 2007 proběhla  obdobná praxe na školním statku pro tři další německé studenty.

Od roku 2008 se každoročně koná stáž studentů z německé partnerské školy Peter-Lenné-Schule Berlin, v roce 2010 jsme zajišťovali floristickou praxi pro studentky z Finska, Maďarska a Slovenska, v roce 2011 pro studentky z Německa a ze Slovenska.

V roce 2013 absolvovali dva studenti z Peter-Lenné Schule Berlín čtyřměsíční stáž Leonardo da Vinci Mobility. Jeden týden pracovali ve firmě ARBOEKO, zbývající tři týdny strávili na pracovištích Školního statku Mělník - v centrech sadovnictví, květinářství a vinařství. Součástí stáží je doprovodný program - odborné exkurze (Praha - Botanická zahrada Troja, Dendrologická zahrada Průhonice, CHKO Kokořínsko), prohlídka pamětihodností, setkání se studenty apod.

D) Zahraniční zájezdy

1990 - Zahradnická škola - Viadana - Itálie (reciproční akce) (studenti a učitelé)
1991 - Zahradnická škola - San Remo - Itálie (studenti a učitelé)
1992 - 2x Zahradnická škola Melle - Belgie (studenti a učitelé)
1995 - Wädenswil - Švýcarsko (učitelé)
1998 - Langenlois - Rakousko (učitelé)
1994 - exkurze do Holandska (studenti)
1994 - exkurze do Belgie (studenti)
1996 - exkurze do Holandska (studenti)
1996 - Velká Británie - Londýn (studenti)
2000 - Velká Británie (studenti)
2001 - odborná exkurze - Německo - Celoevropská zahradnická výstava Essen (stud. a uč.)
2002 - odborná exkurze - Německo - Celoevropská zahradnická výstava Essen (stud. a uč.)
2002 - Rakousko - Vídeň, Langenlois (studenti)
2003 - Německo (studenti)
2004 - Velká Británie - Londýn a okolí, Francie - Paříž (studenti)
2006 - Německo - zahradnická výstava Galabau Norimberk, Cheb-Marktredwitz (stud. a uč.)

od 2007 - každoročně Německo - zahradnická výstava Galabau (stud. a uč.)

 


E) Mezinárodní akce, které škola spolupořádá - historie a současnost

1. Cyklus odborných vazačských seminářů

Počínaje rokem 1999 probíhaly víkendové semináře 1. holandské floristické školy. Výsledkem spolupráce s partnerem mělnické školy - nizozemskou Wellant College International Aalsmer a První holandskou floristickou školou v ČR bylo zpracování projektu rekvalifikačních floristických kurzů s cílem nabídnout českým květinářům-floristům vyšší vzdělání v oboru. Absolventi kurzu získávají osvědčení o absolvování kurzu a po složení závěrečných zkoušek certifikát v oboru floristiky platný v rámci EU.

V září 2003 byla podepsána třístranná dohoda a zahájen tak první holandsko-český rekvalifikační kurz Vazač-aranžér s akreditací MŠMT. Kurz je rozdělen do osmi dvoudenních tematicky zaměřených bloků - pracovních seminářů, které probíhají v areálu školy a obsahují praktickou i teoretickou část.

Stejně jako předchozí ročníky i kurz 2004 se konal pod vedením předního holandského floristy pana Gerarda van der Geesta.

Od roku 2005 vede kurzy Ing.Kamila Vlasáková - učitelka floristiky na VOŠZa a SZaŠ Mělník.

Od roku 2012 vede kurzy Ing. Radka Pšeničková - učitelka floristiky na ČZA Mělník

 

2. Další semináře a kurzy (Trvalky, Komplexní péče o dřeviny, ...)

Kromě výše zmiňovaného rekvalifikačního holandsko-českého kurzu Vazač - aranžér škola každoročně nabízí další odborné kurzy pro zájemce ze zahradnické praxe.Patří mezi ně např. dva ročníky kurzu "Pěstování a použití trvalek" (1993 a 1998).Na průběhu kurzu se podíleli i odborníci z partnerské školy ze Švýcarska a Rakouska, kteří přispěli odbornými přednáškami.

Jednoleté dálkové studium "Komplexní péče o dřeviny" je cyklus sedmi týdenních konzultačních bloků určených pro odbornou veřejnost. Koná se každoročně od roku 1992. Po vlastním kurzu následuje podle potřeby týdenní inovační kurz pro absolventy studia.

Vedení školy a vyučující odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů se účastní řady seminářů, na některých sami přednášejí. Učitelé odborných předmětů jsou zapojeni ve specializovaných zahradnických svazech a společnostech, jako jsou Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Ovocnářská unie, Zelinářská unie, Svaz květinářů a floristů, Cech českých vinařů a další.

3. Konference "Strom pro život - život pro strom" I, II, III, IV (od 2. ročníku spojená s Mistrovstvím ČR ve stromolezectví)

V srpnu 1997 se ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu uskutečnil v areálu školy 1. ročník konference Strom pro život - život pro strom. Na programu byly přednášky předních odborníků z ČR i ze zahraničí, prezentace zahradnických firem a stromolezectví.

V rámci druhého a třetího ročníku (1999 a 2001) zaznamenali studenti VOŠZa úspěch v soutěži ve stromolezectví, v roce 2001 se stal student VOŠZa Mělník mistrem ČR.

Čtvrtý ročník se konal v r. 2003, byl opět provázen Mistrovstvím ČR ve stromolezectví, tentokrát organizovaném v areálu školního statku na Neuberku, nechyběli zahraniční účastníci.

Mistrovství Evropy ve stromolezectví v Norsku v r.2001 se zúčastnilo šest studentů VOŠ, jeden ze studentů VOŠ obsadil 4. místo. Na Mistrovství Evropy v Irsku 2002 bylo úspěchem 7. místo v kategorii seniorů.

 

 

 


F) Další formy mezinárodních kontaktů - historie a současnost

 

1. FLORNET - asociace evropských zahradnických škol

Od roku 2005 je škola členem sítě evropských zahradnických škol a institucí FLORNET, od 2009 FLORET EEIG.  Partneři spolupracují v oblasti výměnných studijních pobytů učitelů, praxí a stáží žáků, podílejí se na tvorbě floristického několikajazyčného slovníku a pořádají moduly - semináře zaměřené na zdokonalování znalostí a dovedností v oblasti floristiky. S partnery spolupracujeme i v rámci projektů Leonardo da Vinci - Mobility.

Více: www.flornet.info

2.  Projekt "Setkání tří národů"

1. Německo

V září 2003 se třináct mělnických studentů pod vedením učitelky němčiny zúčastnilo 1. ročníku setkání v bavorském Ruhpoldingu. Spolu se studenty z Francie a Německa pomáhali alpské přírodě a zpracovávali ekologicky zaměřený projekt.

2. Francie

V září 2004 se uskutečnil druhý ročník ve francouzském Brasparts. Projekt byl zaměřen na rekultivaci vodních toků v národním parku. Kromě pracovní části se dvě učitelky a skupina studentů 3. ročníku SZaŠ zúčastnili i doprovodného programu - exkurze na zahradnickou výstavu Hortimat v Orleans a návštěva zámku Villandry.

3. Česká republika

Organizátorem třetího ročníku byla VOŠZa a SZaŠ Mělník. V září 2006 se sešli studenti a kolegové z partnerských škol, aby realizovali projekt pomoci CHKO Kokořínsko.

Viz fotodokumentace a hodnocení projektu


3. Evropské bienále zahradní a krajinné tvorby - Barcelona 

Od roku 2002 se studenti VOŠ účastní jednotlivých  bienále, odesílají své projekty, které jsou následně prezentovány na mezinárodní výstavě prací s tématikou zahradní a krajinné tvorby.

4. Exkurze v areálu školy

Areál školy je zařazen do seznamu botanických zahrad ČR. V průběhu každého školního roku zajišťujeme řadu prohlídek s odborným výkladem, na objednávku škol, Svazu zahrádkářů i cestovních kanceláří, převážně jako exkurze pro skupiny z Německa, Holandska, Belgie, Dánska, Francie, ze Slovenska atd.

5. Účast studentů na zahraničních seminářích

Studenti školy se účastní mezinárodních setkání mládeže a odborných seminářů, např. 1998 se dva studenti SZaŠ zúčastnili mezinárodního setkání k zahradnické problematice v Rakousku Vítězové vazačských soutěží byli několikrát odměněni možností účasti na odborných seminářích v zahraničí, např. vítězka soutěže Děčínská kotva 1997 vycestovala spolu s učitelkou němčiny do německého Ambergu, další vítěz soutěže absolvoval cyklus školení v Německu.

V květnu 2004 dva studenti VOŠZa vyjeli spolu s účastníky z Francie, Německa a Polska do Porýní-Falce - regionu, se kterým od roku 2003 spolupracuje Středočeský kraj. Zúčastnili se Interkulturního semináře "Staří a noví partneři v EU".

6. Projekt vlámsko-česko-slovenské spolupráce a partnerská škola v Belgii

V projektu byla škola zapojena v letech 1991 - 2004.

Účastnili jsme se prvních jednání a dohod o spolupráci. V rámci tohoto projektu jsme spolu s ostatními odbornými školami zapojenými v projektu vysílali účastníky na pravidelné semináře a školení konané v různých belgických městech, také jsme uskutečňovali různé formy bilaterární spolupráce s partnerskými školami v Belgii - od r. 1992 do r. 2000 se zahradnickou školou v Melle, od r. 2001 se školou V.T.I. Poperinge. Spolupráce s belgickými partnery pokračovala v rámci projektu Leonardo da Vinci - Mobility do r. 2008.

G) Zahradnický slovník

Jednou z aktivit ekologicky zaměřeného projektu v rámci programu Socrates - Comenius 1 - Partnerství škol (2003 - 2005) byla práce na odborném zahradnickém slovníku. Prostředí slovníku vytvořil učitel informatiky naší školy, slovní zásobu zpracovávají učitelé jazyků a studenti vyšší školy. Slovník je aktualizován a rozšiřován v projektech zahraniční spolupráce v rámci organizace FLORNET,  obohacován o výrazy z oboru floristika a výrazy z oboru zahradní a krajinná tvorba. Slovník je k dispozici na www.zas-me.cz.


H) Archiv

Program celoživotního učení

1. Program LEONARDO DA VINCI

Obecné informace o programu Leonardo da Vinci naleznete na www.naep.cz, informace o projektu mobility-stáže na www.zas-me.cz/leonardo

V rámci projektu Mobility - Stáže 2004 jsme vyslali dvě studentky VOŠZa do berlínské sadovnické firmy a dva studenty SZaŠ do vlámské zahradnické firmy. V roce 2006 vyjeli na stáž do Berlína tři studenti VOŠZa, do Belgie tři žáci SZaŠ. Stáže v odborných zahradnických firmách zprostředkovávají partnerské školy Peter-Lenné-Schule a V.T.I. Poperinge. Projekt stáží a výměn pro členy sítě zahradnických škol FLORNET (www.flornet.info) v rámci programu Leonardo da Vinci - Mobility 2006 byl pro nás zahájen floristickým modulem "Floristry and Botany - Hands from Nature" v Holandsku v říjnu 2006. Seminář úspěšně absolvovaly dvě učitelky VOŠZa a SZaŠ Mělník. Projekt pokračoval dalšími týdenními stážemi pro naše učitele v partnerských školách v Německu (Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihestepghan-Freising-Weihenstepnan - www.fh-weihenstephan.de), ve Spanělsku (Taller Escuela "Violette del Teide" Santa Cruz de Tenerife) a v Holandsku (AOC de Groene Welle, Zwolle - www.groenewelle.nl).

Projekt FLORLAND PROFITS 2008 umožnil realizaci odborných stáží pro studenty Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy Mělník v partnerských institucích v Belgii, Nizozemí a Německu.

 

Do projektu HORTI EXPERT 2008 – Výměna zkušeností v zahradnickém vzdělávání byly zapojeny zahradnické instituce, které svým studijním programem a spektrem vyučovaných předmětů vyhovovaly zaměření a obsahu stáží a které měly zkušenosti s organizováním mobilit LdV.

 

Hostitelské instituce v Nizozemí a v Německu zajistily ve spolupráci s vysílající organizací program stáže včetně tutoringu.

Mobilita byla realizována ve dvou bězích pro celkový počet 12 účastníků – učitelů odborných předmětů vyučovaných na střední a vyšší škole.

Dva učitelé absolvovali desetidenní stáž v Nizozemí v termínu od 17. do 26. 9. 2008. Stáž se skládala ze dvou částí. V první části programu učitelé monitorovali mezinárodní soutěž EuroSkills 2008 v Rotterdamu, aby získali zkušenosti v oblasti prezentace a propagace kvality odborných dovedností a kvality odborného vzdělávání. V druhé části výměny navštívili partnerskou školu AOC de Groene Welle Zwolle, další vzdělávací instituce, zúčastnili se floristického workshopu, vykonali řadu exkurzí do parků, zahrad a floristických center.

Další výměna pro deset učitelů se uskutečnila v termínu od 26.6. do 4.7.2009. Přijímající organizací byla Fachhochschule Weihenstephan v Německu. Účastníci byli rozděleni do  skupin podle zaměření.

Skupina „sadovnictví a projektování“ se při stáži seznámila s výukou zahradní architektury, projektování zeleně, okrasného školkařtví a dendrologie, s realizacemi moderních parkových úprav a s historickými parky v Mnichově a okolí.

Členové skupiny „ovocnictví  a praxe“ navštívili několik soukromých ovocnářských podniků, kde mohli načerpat  odborné poznatky, poznávat krajové odrůdy, místní technologie pěstování, zpracování ovoce a zeleniny, legislativu spojenou s výrobou v oboru ovocnictví a vinařství. Ve vzdělávacích zařízeních se zajímali o  materiální zabezpečení výuky teorie a praxe, výsadby pro praktický výcvik, pomologické studijní plochy.

Další skupina učitelů se soustřeďovala ve svém programu na studijní plán a výuku předmětu  biologie, chemie, květinářství a ochrana rostlin, na technické zabezpečení a pokusy, sortiment rostlin, sbírky a rozsah jejich  využití při výuce atd.

 

V rámci projektu HORTI-TRENDS 2010 „Stáže v oboru zahradnictví – evropské tradice, zkušenosti, trendy“ byly realizovány odborné stáže pro studenty Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy Mělník v pěti partnerských institucích: AOC de Groene Welle - Nizozemí,  Peter-Lenné Schule Berlin – Německo, , Bildungszentrum Gartenbauschule Langenlois- Rakousko, Stredná odborná škola Pruské - Slovensko, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola es Szakiskola Budapest – Maďarsko. Hostitelské instituce spolupracovaly s naší školou ve všech fázích projektu – od výběru konkrétní odborné zahradnické firmy přes zprostředkování ubytování až po hodnocení a certifikaci. Stáže proběhly ve dvou cyklech – podzim 2010 a jaro 2011.

Projekt MOTIVA-CE 2012  "Od motivace ke kompetenci – evropské stáže v oboru zahradnictví“  bude realizován v období od srpna 2012 do října 2013. Naplánovány jsou dvou a třítýdenní stáže pro 32 stážistů z České zahradnické akademie Mělník - žáků 3. a 4. ročníku střední školy a studentů vyšší odborné školy. Odborné praxe proběhnou v partnerských školách a zahradnických firmách v Rakousku, Německu, Nizozemí, Maďarsku a na Slovensku.

Cílem všech stáží je ověření a zdokonalení odborných a jazykových znalostí a dovedností v autentickém prostředí zahraniční firmy. Komunikace probíhá v německém a anglickém jazyce s důrazem na rozšiřování odborné slovní zásoby a aktivní užívání jazyka v běžných situacích a při odborných diskuzích.

 

Projekt "GARDEN TOUR 2013 - zahradnické stáže v podmínkách zahraničních firem" nabízí stáže v oboru zahradnictví,  floristika a sadovnictví pro 30 účastníků - žáků střední školy a studentů vyšší školy se uskuteční v partnerských školách a firmách v Rakousku, Nizozemí, Německu, Maďarsku a na Slovensku. Zahájení projektu 1.1.2014, ukončení projektu 31.5.2015.

Výběrová řízení na pozici stážisty probíhají cca 4 měsíce před stáží. Zájemci jsou hodnoceni podle kritérií: student České zahradnické akademie - střední škola / vyšší odborná škola, plnění studijních povinností, prospěch, zájem o obor, komunikační dovednosti v anglickém nebo německém jazyce, výsledky v předmětu praxe. Výběrové řízení provádí komise jmenovaná ředitelem školy ( vedoucí učitel praktického vyučování, učitel anglického/německého jazyka, třídní / ročníkový učitel, další jmenovaní vyučující dle konkrétní cílové skupiny účastníků). Výsledky výběrového řízení (pořadí účastníků a jména náhradníků) jsou oznámeny uchazečům. Následuje jazyková, odborná a kulturní příprava na stáž, jsou organizovány informační schůzky.

2.  Program ERASMUS

Obecné informace o programu ERASMUS naleznete na www.naep.cz, informace o projektu mobility-stáže na www.zas-me.cz/zahranicni-spoluprace#erasmus

V roce 2007 byl škole Evropskou komisí přidělen dokument Erasmus Extended University Charter, který opravňuje k účasti v Programu celoživotního učení - Erasmus a v období 2007 - 2014 umožňuje škole nabízet studentům a zaměstnancům možnost studijních a výukových pobytů a pracovních stáží. Mobility jsou realizovány podle Erasmus Policy Statement. Od roku 2014 budou mobility realizovány v rámci programu Erasmus+ na základě dokumentu Erasmus Charter For Higher Education 2014 - 2020.

Výzvy pro výběrová řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách školy a na informačních nástěnkách a schůzkách.

Výběrové řízení provádí komise jmenovaná ředitelem školy:  zástupce ředitele pro VOŠ, ročníkoví učitelé, vedoucí učitel praktického výučování, učitel anglického/německého jazyka, koordinátor zahraniční spolupráce.

Výběrové řízení - kritéria a podmínky účasti na pracovní stáži (SMP): student České zahradnické akademie - vyšší odborná škola, splnění studijních povinností, prospěch, zájem o obor, komunikační dovednosti v anglickém nebo německém jazyce

Výběrové řízení na pracovní stáže - termíny:  informační schůzky a předběžný zájem o stáže v nadcházejícím akademickém roce - leden, vlastní výběrové řízení na stáže konané v daném akademickém roce:  do 30. září přihlášky na stáže konané v letním semestru akademického roku (přihláška, CV, motivační dopis), do 20. října - motivační pohovory, výběr účastníků a zveřejnění výsledků

Mobility - akademický rok 2011 - 12:

Plán: 2 x SMP - pracovní stáže studentů (6 měsíců)

1 x STA  - výukové pobyty učitelů, 1 x STT - školení zaměstnanců

Realizace: SMP - 1.4. - 30.9.2012, STA, STT - září 2012

Partnerská instituce: ZHAW Wädenswil, Švýcarsko

Prezentace: Wädenswil 2012, Univerzita ZHAW 2012

Mobility - akademický rok 2012 - 13:

Plán:  5 x SMP - pracovní stáže studentů (2 x 6 měsíců, 3 x 3 měsíce), 2 x STT - školení zaměstnanců

Partnerské instituce:

1. ZHAW Wädenswil, Švýcarsko, www.lsfm.zhaw.ch

2. Hauenstein AG, Baumschulen, Raftz, Švýcarsko, www.hauenstein-rafz.ch

 Mobility - akademický rok 2013-14

 Plán: 5 x SMP - pracovní stáže studentů (2 x 6 měsíců, 3 x 3 měsíce), 2 x STT - školení zaměstnanců

Partnerské instituce:

1. ZHAW Wädenswil, Švýcarsko, www.lsfm.zhaw.ch

2. Hauenstein AG, Baumschulen, Raftz, Švýcarsko, www.hauenstein-rafz.ch

2 x STT - školení zaměstnanců

Partnerská instituce:

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva