Historie školy

Historie mělnické zahradnické školy


Pohled na kostelní věž Historii naší školy nalézáme v dobových dokumentech a archivech již od roku 1882. Výnosem Zemského výboru Království českého č. 35932 ze dne 29.11.1882 byla v Mělníku zřízena první vinařská škola v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem. Okresní zastupitelstvo jmenovalo pro přípravné práce výbor, jehož funkci převzalo později kuratorium za předsednictví purkmistra města Mělníka V. Haupta. Usnesením kuratoria z 20. srpna 1884 se spojila škola vinařská se školou ovocnickou.

K výuce byl uvolněn dům č. 48 v Husově ulici (po zrušeném hostinci) a dále byly zakoupeny pozemky na mělnickém Polabí pro založení ovocných sadů a vinohradů. Roku 1884 schválil Zemský sněm škole každoroční subvenci. Další náklady hradily společně ministerstvo orby, zastupitelské úřady města i okresu a peněžní spolky v Mělníku.

Vlastní vyučování bylo zahájeno 15. března 1885 v již zmíněné Husově ulici. Původně bylo studium dvouleté a končilo absolutoriem. Do ročníku bylo přijímáno průměrně 15 žáků. Podmínkou pro přijetí bylo úspěšné ukončení národní školy, stáří nejméně 14 let. Za povšimnutí stojí ustanovení, že žáci s vyšším vzděláním nebo se zahradnickou praxí měli přednost při přijetí ke studiu. Poplatky na žáka činily ročně 8 zlatých za studium a 10 zlatých měsíčně za stravu.

Prvním ředitelem školy byl jmenován mělnický rodák Karel Fořt, absolvent a pozdější učitel ovocnicko - vinařské školy v Klosterneuburgu u Vídně, na níž působil v letech 1876-1884 jako učitel. Rozhled a výborné organizační schopnosti ředitele Fořta umožnily rozvoj školy. Jelikož kapacita staré budovy nestačila, bylo v roce 1893 rozhodnuto o stavbě nové školní budovy na Polabí. Je pozoruhodné, že stavitel Máša z Vinoře dokončil stavbu nové školní budovy za jeden rok.

Sgrafita na školní budově

Již 15. května 1894 se v tehdy jednopatrové budově začalo vyučovat. Velmi hezká sgrafita - alegorické obrazy vinařství a sadařství - vytvořil na postranních čelech budovy mistr F. Klusáček.

Budova pokusné stanice na zužitkování ovoce a zeleniny a 20 m dlouhý vinný sklep byly zprovozněny již v r. 1895. Vnitřní vybavení tohoto objektu bylo v této době na nejmodernější úrovni, a jako jediné v zemi.

Výborné výsledky školy, pravidelné pořádání ovocnicko - vinařských kurzů, odborné přednášky i účast na tuzemských i zahraničních výstavách silně ovlivnily pokrokový rozvoj vinařství a ovocnářství u nás i v zahraničí. V té době na škole studovala řada studentů ze Srbska, Bulharska, Zakarpatské Ukrajiny a Polska.

Vedle ředitele Fořta působili na tehdy dvouleté škole vynikající odborníci. Vzpomeňme alespoň některé z nich. Arnošt Peths, vyhraněný odborník, založil sady na Polabí. Po jeho smrti v roce 1897 (zemřel ve věku 36 let) nastoupil na jeho místo Svatopluk Mocker, vrchní zahradník z Hamburku. Dr. Leger, F. Eger, František Markus, pozdější ředitel Pomologického ústavu v Brně-Bohunicích, A. Fišer, pozdější ředitel Vinársko-ovocnickej školy v Modre na Slovensku, a další.

Dvouletá vinařsko-ovocnická škola vychovala za 37 let své působnosti téměř 800 odborníků a ukončila svou činnost v roce 1922.

Dalším významným datem pro historii školy je 24. leden 1921, kdy vznikla z Dvouleté školy ovocnicko-vinařské čtyřletá Státní vyšší škola ovocnicko-vinařská a zahradnická. Komise znalců a ministerstvo zemědělství vybraly Mělník mezi řadou dalších uchazečů o tento typ školy právě pro velmi dobré výsledky výchovné, poradenské i výzkumné práce.

Úkolem této školy bylo připravit odborníky po teoretické i praktické stránce nejen v oborech vinařství, ovocnictví a zpracování ovoce a zeleniny, ale i v květinářství, zelinářství a sadovnictví. Nová čtyřletá škola s maturitou potřebovala rozšířit pedagogický sbor. Novým ředitelem mělnické školy byl jmenován PhDr. Jaroslav Smolák, bývalý profesor Zemské vyšší hospodářské školy v Roudnici n. Labem.

Zámeček Neuberk Důležitou úlohu při vzniku nového typu školy sehrál zámeček Neuberk, který spolu s 25 ha pozemků zakoupilo město Mělník a dalo je v roce 1921 škole k dispozici jako cvičný objekt. Po odchodu PhDr. Smoláka do Pomologického ústavu v Praze-Ruzyni byl jmenován výkonným zástupcem ředitele školy Ing. Jan Knotek a školu řídil státní inspektor zemědělských škol Jan Kynčl.

Rozsáhlá poradenská činnost, pořádání odborných kurzů, pokusy na školním statku, činnost stanice pro choroby rostlin i existence bohaté školní knihovny pro učitele a žáky školy společně zvyšovaly úroveň a věhlas mělnické školy.

Její rozvoj a činnost přerušila 15. 3. 1939 německá okupace a druhá světová válka, která tragicky poznamenala některé zaměstnance i žáky školy. Spolu se jménem Dr. Ing. Ladislava Langra, který byl umučen 14. 3. 1942 v Osvětimi, jsou na pamětní desce školní budovy uvedena i jména 6 studentů, kteří položili své životy za vlast. V letech 1936-1945 byl ředitelem školy Ing. Karel Sigid. Jeho nástupcem se stal v roce 1945 Ing. Jan Burian. Věnoval se především zelinářství a semenářství.

V období od roku 1949 do roku 1954 řídil školu Ing. Jan Ožana, absolvent mělnické školy a pozdější učitel odborných předmětů.

V roce 1952 se v rámci tehdejší přestavby celého komplexu středního školství změnil název školy na Zemědělskou technickou školu oboru zahradnického.

Rok 1953 je dalším významným datem mělnické školy proto, že v tomto roce bylo na hlavní budovu přistavěno druhé patro a zvětšila se tím kapacita školy. Ve funkci ředitele školy vystřídal v roce 1954 Ing. Ožanu Ing. Bohuslav Feix, absolvent školy z roku 1940. Na škole působil nejdříve jako učitel květinářství a zelinářství a později jako zástupce ředitele. Ředitelem školy byl až do roku 1970. Ing. Feix jako dlouholetý pedagog a ředitel školy se podílel na budování školního statku. Aktivně pracoval v rámci zahradnického školství a byl vedoucím autorem učebnic květinářství. Po svém odchodu ze školy v roce 1970 (v důsledku politických událostí po roce 1968) pracoval jako zahradník a zemřel v roce 1977.

V roce 1960 se název školy změnil na Střední zemědělskou technickou školu oboru zahradnického.

Od roku 1970 řídil školu Ing. Karel Lill, absolvent školy z roku 1945. Vyučoval převážně předmětu zelinářství, byl vedoucím autorem učebnice zelinářství a angažoval se především v této oblasti. Ze školy přešel v roce 1979 do SOU Liběchov. Za jeho působení byla vybudována vstupní hala školy, nafukovací tělocvična a adaptovány prostory vinného sklepa.

Od roku 1972 se mělnická škola významně podílela na změně učebního plánu a osnov zahradnických škol.

Od roku 1979 do roku 1991 řídil školu Ing. Rudolf Fiala. Po většinu své pedagogické činnosti se věnoval ekonomickým předmětům.

V roce 1985, t. j. 100 let po zahájení výuky, byla dokončena přístavba čtyř učeben, tělocvičny a skleníčků pro spojení s původní budovou. Toto období je poznamenáno řadou dalších stavebních úprav původní budovy i technologické stanice. Byla dokončena i budova nové školní jídelny na místě původního vinařského skleníku.

Od roku 1991 do roku 2009 byl ředitelem školy Ing. Jan Macura.

I v dalších letech se pokračovalo v řadě stavebních úprav a investic na Polabí i na Neuberku. Je třeba připomenout vybudování dalších vazáren, květinové síně Polabí, sbírkových skleníků u školy, biologické pracovny, učeben cizích jazyků, tří učeben výpočetní techniky, klimatizovaného sklepa, vlastní studny pro zálivku areálu, nových pařenišť, půdní laboratoře, biologické čističky odpadních vod pro Neuberk, nových květinářských skleníků na Neuberku, rekonstrukci a rozšíření budovy chlapeckého internátu, změnu vytápění všech objektů školy a školního statku horkovodní přípojkou z Elektrárny Mělník a napojení všech statkových a internátních objektů na městskou kanalizaci.

Významným přínosem pro podmínky výuky na škole bylo vybudování nové stupňovité posluchárny pro 100 posluchačů s moderní audiovizuální technikou a její uvedení do provozu v prosinci 2001.

Praxe v květinářských sklenících I v oblasti učebních pomůcek škola soustavně modernizuje technická zařízení. Zde je třeba uvést například moderní mlýnkoodzrňovač, pneumatický lis, zařízení na řízené kvašení, stáčecí linku, hrnkovací stroj, vázací stroj, modernizaci kuchyně školní jídelny podle nových evropských norem a zejména soustavnou obnovu a rozšiřování informační a komunikační techniky. Naprostou samozřejmostí je dnes zavedení internetu a intranetu do všech poslucháren, učeben, studovny a kabinetů vyučujících, stejně jako bezplatné připojení všech pracovníků školy, žáků a studentů na tyto informační sítě.

Od roku 2004 převzala škola od města Mělník samostatný třípodlažní pavilón, který jsme upravili pro terciární vyučování. Vybudovali jsme v něm další dvě posluchárny pro 70-90 studentů vybavené moderní audiovizuální technikou, studovnu, nové studijní a informační centrum, studijní oddělení a řadu dalších výukových prostorů. Tím se vytvořily lepší prostorové podmínky pro terciární vzdělávání.

Do roku 1991 se škola nazývala Střední zemědělská škola obor zahradnictví a od roku 1992 je schváleným oficiálním názvem Střední zahradnická škola.

Nové podmínky ve společnosti a v našem oboru nás v roce 1990 inspirovaly k dalším studijním formám, zejména k zahájení jednoletého dálkového kvalifikačního studia "Komplexní péče o dřeviny" pro pracovníky a zaměstnance nových zahradnických firem a odborů životního prostředí měst a obcí.

1. září 1995 jsme zahájili dvouleté specializační studium ukončené absolutoriem, které předcházelo vyššímu tříletému studiu zahájenému o rok později. Vyšší formu zahradnického studia jsme zahájili proto, abychom pomohli připravit odborníky pro firmy i další instituce, zabývající se problematikou sadovnické a krajinářské tvorby a ekologického přístupu k našemu nejbližšímu okolí.

Se zřízením vyššího odborného studia se název změnil na Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník.

Po důkladné přípravě uzavřela škola v roce 2005 s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu Zahradnictví. Na základě této dohody a po úspěšné akreditaci Akreditační komisí vysokých škol začala od akademického roku 2006/2007 na ČZU a naší škole výuka studijního oboru Zahradní a krajinářské úpravy. Druhý obor Podnikání v zahradnictví, který byl rovněž akreditován, nebyl nikdy studenty naplněn, a proto se jeho studium v Mělníku po dobu spolupráce neuskutečnilo. Posluchači oboru Zahradní a krajinářské úpravy studovali v prvním ročníku v Praze a v druhém a třetím ročníku v Mělníku, na výuce se podíleli pedagogové z Prahy i Mělníka. Tato úspěšná spolupráce byla po vzájemné dohodě ukončena v létě 2016, neboť docházelo k trvalému snižování počtu studentů, čímž provoz tohoto studia na odloučeném mělnickém pracovišti nebyl pro Českou zemědělskou univerzitu nadále výhodný. Navíc se v suchdolském sídle ČZU Praha vybudovaly nové výukové prostory vhodné právě pro posluchače tohoto oboru (arboretum, posluchárny, laboratoře aj.). Těsné vazby po ukončení spolupráce mezi ČZA Mělník a FAPPZ ČZU Praha pak v roce 2017 přispěly k uzavření dohody o prostupnosti, která zajišťuje absolventům mělnické vyšší odborné školy uznání jednoho roku bakalářského studia oboru Zahradní a krajinářské úpravy na FAPPZ ČZU Praha.

Snad jen na závěr je třeba se zmínit ještě o učebních textech a zahraniční spolupráci. Ve vlastní režii vydala škola poprvé v roce 1994 učebnici Hurych a kol. "Tvorba parků a zahrad 1, 2" a v roce 1995 učebnici Vít a kol. "Květinářství". Pro značný zájem o tyto publikace vyšla v dalších letech druhá vydání těchto publikací. Pro vnitřní potřebu školy jsou vytvářeny našimi interními i externími učiteli desítky studijních textů v písemné i digitální podobě přístupné na Intranetu naší školy. Zapojením školy do projektu Environmetální výchova v zemědělských a zahradnických školách v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2011 a 2012 vzniklo osm nových odborných učebnic, na jejichž tvorbě se aktivně podíleli mnozí naši učitelé. Škola se v této době zapojuje i do řady dalších projektů, které vycházejí převážně z operačních programů Evropské unie Rozvoj lidských zdrojů a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jejich realizace je součástí celkové koncepce školy a naplňuje i její hlavní cíl - vychovat schopné, tvořivé absolventy, kteří se uplatní na trhu práce a přispějí ke zkvalitnění zahradnického oboru i ke zvýšení dobrého jména školy.

Zahraniční spolupráce naší školy se od roku 1990 trvale rozvíjí a je podrobněji popsána v samostatné části těchto webových stránek. Účastí v různých projektech (VOTEC, SOCRATES, LEONARDO) a dobrými dvoustrannými kontakty tak škola získala partnery v těchto zemích: Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie, Belgie, Holandsko, Rumunsko a USA.

Od 1. září 2012 škola nese název Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace.

V červenci 2009 se stal novým ředitelem školy Ing. Ivan Roušal. Od září 2014 do dubna 2015 byl pověřen řízením školy Ing. Martin Braunšveig. Od května 2015 je ředitelkou školy Ing. Anna Richterová.